Tipy v okolí

Zámek Zelená Hora

02_Nepomuk_iDnes_B (2)

Zámek Zelená Hora, dominanta Nepomucka, byl postaven na místě původně z husitských válek opevněného vrchu, po skončení husitských válek pak hradu, který vystavěl Hynek Krušina ze Švamberka. Nadmořská výška zámku je 536 m n. m.. Vlastní zámek byl postaven Václavem Vojtěchem ze Šternberka v 17. století, kostel Nanebevzetí P. Marie je z 15. století. Postupně zde sídlily rod Šternberků, Lev z Rožmitálu, rody Martiniců, Colloredo-Mansfeldů a Aueršperků. Posledními právoplatnými majiteli zámku byli manželé Plavcovi, kteří 1. října 1931 zámek koupili od pánů z Aueršperka za 8,5 miliónu Kč. Plavcovi ještě těsně před 2. světovou válkou prodali objekt plzeňskému průmyslníkovi a poslanci živnostenské strany Karlu Blažkovi. Ten však státu neuhradil převodní poplatky, a proto prodej nebyl majetkově převeden v majetkových knihách. Začalo období jeho devastace. Na zámku sídlila německá posádka, krátce Američané, následovaly Pomocné technické prapory a Technické prapory. I po jejich zrušení zůstala v objektu armáda až do začátku 90. let, kdy zámek přebírá obec Klášter. Zámek je znám širší veřejnosti zejména jako místo nálezu Rukopisu zelenohorského. Ten objevil v roce 1817 zámecký úředník (tzv. důchodní) Josef Kovář. Rukopis, obsahující Libušin soud, významně pozitivně ovlivnil myšlení národa v období označovaném jako Národní obrození. O jeho původu a pravosti se dodnes vedou spory. Do širokého povědomí veřejnosti se zámek dostal i díky románu Miloslava Švandrlíka „Černí baroni“, podle kterého byl natočen stejnojmenný film. Působení jednotek tzv. Technických praporů   v první polovině 50. let na zámku nebylo však ve skutečnosti zdaleka tak úsměvné. Kromě toho sloužil zámek francouzským filmařům k natáčení filmu „Kateřina Kurážná“ či seriálu „John Sinclair“.

V roce 2020 se zámek otevře veřejnosti v červenci (informace postupně na www.zelenahora.cz).

Otevírací doba:

otevřeno příležitostně v letních měsících nebo po telefonické domluvě (obec Klášter – www.obecklaster.cz)

Místo/adresa:

Klášter u Nepomuka, č. p. 1
Ukázat na mapě

Kontakty:

Email: ou.klaster@seznam.cz
Telefon: (+420) 724 181 254 (Zdeněk Bartošek, starosta)

zelenahora.cz

_______________________________________________________________________________________________________

Kostel sv. Jana Nepomuckého

barokní skvost na místě rodného domu nejslavnějšího českého světce

2015_Nepomuk_kostel_sv_Jana (23)

Vznik kostela úzce souvisí s počátky šíření kultu Jana Nepomuckého. Roku 1641 vychází Fama Posthuma, první životopis nepomuckého mučedníka. Spis je dedikován Františku Matyášovi ze Šternberka, držiteli Zelenohorského panství. Ten v téže době nechává na místě údajného světcova rodného domu postavit kostel zasvěcený Janu Křtiteli, dokončený zřejmě až roku 1660 jeho vdovou Ludmilou Kavkovou z Říčan. Tato stavba podlehla velkému požáru města 20. srpna 1686 a byla obnovena synem zakladatele Václavem Vojtěchem ze Šternberka.

Po svatořečení Jana Nepomuckého roku 1729 stavba zřejmě již nevyhovovala nárokům na poutní chrám populárního světce. Roku 1732 se majitel panství Adolf Bernard z Martinic rozhodl kostel přestavět. Stavba probíhala od 7. října 1734, kdy byl položen základní kámen, do 22. října 1737. Architektem nebo přímo stavitelem chrámu byl dle pamětního zápisu Kilián Ignác Dientzenhofer. Adolf Bernard z Martinic zemřel již roku 1735 a kostel tedy dokončila jeho dcera Marie Dominika, která ovšem zdědila pouze alodiální statky, především Zelenou Horu. Mnohem rozsáhlejší rodový fideikomis přešel na jejího strýce Františka Michala z Martinic. Ekonomická základna stavby se tak značně ztenčila, což může například vysvětlovat, proč v poutním chrámu tak význačného barokního světce nejsou nástropní malby. Dvojvěží bylo stavěno až v roce 1741, což by mohlo být způsobeno právě finančními problémy stavebníka. Údaje o  stavbě v letech 1766-1768 nebo 1767-70 mohou snad indikovat, že původní věže byly vážně poškozeny při požáru města roku 1746.

V letech 1878-79 byl kostel opraven podle plánů Antonína Bauma a Bedřicha Münzbergera. Tehdy byly, mimo běžné udržovací práce, znovu vyzdviženy báně věží, zničené při požáru roku 1835, ale hlavně došlo k výrazné úpravě interiéru. Původní, jistě velmi dominantní, oltář sv. Jana Nepomuckého, krytý baldachýnem a zakončený postříbřenou sochou světce, umístěný ve středu chrámu, byl odstraněn. Jeho místo zaujal nový drobný oltářík. Také hlavní oltář sv. Jana Křtitele byl nahrazen neorenesančním. Ostatní oltáře i kazatelna byly přemístěny a opraveny. Byla také položena nová podlaha, osazeno dřevěné zádveří, vyměněna okna. Další udržovací práce, zejména oprava omítek a nátěrů fasády a interiérů, se uskutečnily již pod dohledem památkového úřadu v letech 1928 a poté 1992-93.

Otevírací doba:

letní období
8.00 – 18.00 hodin
zimní období
8.00 – 16.00 hodin.

Místo/adresa:

náměstí A. Němejce
Ukázat na mapě

Kontakty:

Telefon: (+420) 773 122 633 (P. Jiří Špiřík)

farnost.nepomuk.cz/index.php?stranka=hl-kostely

_______________________________________________________________________________________________________

Zelenohorská pošta – Expozice veteránů

Máte rádi staré věci a zejména motocykly? Pak si při návštěvě Nepomuka určitě nenechte ujít Expozici veteránů na Zelenohorské poště. V citlivě zrekonstruovaných prostorách původních hospodářských budov a stájí budete moci obdivovat předválečné i poválečné motocykly české i zahraniční výroby a množství dalších exponátů.
Další část expozice Nepomucký trojúhelník Vám přiblíží prostřednictvím dobových fotografií, plakátů a starých filmových nahrávek historii slavných motocyklových závodů. V dobové zámečnické dílně se pak seznámíte s předměty tradiční kovodělné výroby a ve venkovních prostorách si můžete připomenout dnes už historickou zemědělskou techniku.

V budově samotného zámečku můžete navštívit volně přístupnou galerii a také stálou expozici o urbanistickém vývoji Nepomuku a historii domu, jejíž součástí je i několik dobových interiérů z 19. století.

V přilehlé zahradě pak můžete spočinout po náročné prohlídce. Dětské hřiště, šumavské ovce a rybníček s kachnami a rybami určitě na chvíli zabaví i Vaše děti.

Otevírací doba:

červen – srpen:
středa – neděle 10.00 – 18.00

duben, květen, září, říjen:
sobota – neděle 10.00 – 16.00

Mimo sezónu je expozice otevřena po předchozí domluvě.

Místo/adresa:

Zelenohorská 76, 335 01 Nepomuk
Ukázat na mapě

Kontakty:

Email: stary.nepomuk@nepomuk.cz
Telefon: (+420) 731 015 547

zelenohorskaposta.cz

Vstupné:

70,- / 35,-

_______________________________________________________________________________________________________

Svatojánské muzeum

Nepomuk_2015 (134)

Muzeum sv. Jana Nepomuckého se může pochlubit zajímavou sbírkou uměleckých děl a devocionálií z období 18. – 20. století, dokládajících rozmanitost a bohatost svatojánského kultu. Sv. Jan Nepomucký byl významnou historickou osobností, která svým životem a smrtí vytvořila morální a spirituální odkaz, jenž se záhy rozšířil – zejména zásluhou jezuitského řádu – po celém světě. Kult tohoto našeho nejznámějšího světce a zemského patrona přitom výrazně ovlivnil české výtvarné umění i místní krajinný ráz a rozmanité projevy uměleckého znázorňování vypovídají o náboženské úctě, která mu byla po staletí vzdávána a je živá dodnes. Expozice, nacházející se v přízemních prostorách nepomuckého arciděkanství, navazuje na odkaz někdejšího nepomuckého děkana, resp. arciděkana P. Jana Strnada, jenž zde roku 1930 založil Museum svatojánských a jiných církevních památek, které bylo přístupné až do roku 1950, kdy bylo komunistickým režimem zrušeno.

Arciděkanství je výraznou barokní stavbou s vysokou mansardovou střechou. Nepomucká fara je, v souvislosti s výběrem papežského desátku, bezpečně doložena roku 1369. Je ovšem pravděpodobné, že vznikla brzy po kostelu sv. Jakuba, tedy snad již ve 12. století. V roce 1620 byla povýšena na děkanství. Při velkém požáru roku 1746 byla budova vážně poškozena. Plány na obnovu vypracoval téhož roku Kilián Ignác Dientzenhofer. Stavba byla znovu poškozena požárem roku 1800. V roce 1912 byly zbořeny staré objekty stájí a v následujícím roce byly znovu vystavěny na identickém půdorysu. V roce 1929, při příležitosti svatojánského jubilea, došlo k povýšení na arciděkanství.

Otevírací doba:

duben – říjen

Místo/adresa:

Přesanické náměstí 1
Ukázat na mapě

Kontakty:

Email: muzeumnepomuk@bcb.cz
Telefon: (+420) 734 435 445

www.sjmn.cz

Vstupné:

Plné: 50 Kč Snížené: 30 Kč